Regulamin

szkoleń

 

I. Postanowienia ogólne:

 1. Szkolenia organizuje Placówka Kształcenia Ustawicznego AURA s.c. Katarzyna Maziewska Krzysztof Maziewski z siedzibą w Białymstoku przy ul. Wołodyjowskiego 4 lok. U5 , zwaną dalej Organizatorem.
 2. Zasady organizacji szkolenia zawarte są w niniejszym Regulaminie szkoleń umieszczonym na stronie internetowej pod adresem: szkolenia.aurakosmetyki.pl/regulamin.

 

II. Opłaty, warunki płatności i uczestnictwa w szkoleniu oraz wydania certyfikatu, zaświadczenia.

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie Formularza zgłoszenia udziału w szkoleniu (dostępny pod każdym szkoleniem na stronie aurakosmetyki.pl/szkolenia) oraz wpłata należności lub zadatku za szkolenie w terminie podanym przez Organizatora.
 2. Druk formularza zgłoszenia udziału w szkoleniu można również pobrać na : (szkolenia.aurakosmetyki.pl/szkolenia-informacje-ogolne/) wypełnić i dostarczyć: osobiście, przez przedstawiciela handlowego, e-mailem na adres: biuro@aura.bialystok.pl lub km@aurakosmetyki.pl lub listownie na adres: AURA s.c. 15-287 Białystok ul. Wołodyjowskiego 4 lok. U5.
 3. Organizator pobiera opłatę za szkolenie z góry. Szkolenie opłacić można osobiście w hurtowni, u przedstawiciela handlowego lub na konto bankowe Santander Bank Polska S.A. :34-1090-2587-0000-0001-2019-9837 podając nazwę i datę szkolenia oraz telefon kontaktowy.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do stosowania rabatów dla większych grup (np. szkoły lub grupy zorganizowane) lub dla osób wykupujących kolejne szkolenie w AURA s.c.
 5. Każde szkolenie odbyte w naszej Placówce Kształcenia Ustawicznego AURA s.c. zakończone jest certyfikatem potwierdzającym uzyskane umiejętności oraz zaświadczeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej o ukończonym szkoleniu.
 6. Organizator nie zapewnia modelek na organizowane przez siebie szkolenia. Dlatego też każdy uczestnik szkolenia jest zobowiązany do przyprowadzenia własnej modelki.

 

III. Zmiana terminu szkolenia przez Organizatora.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie szkolenia wynikających z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeniesienia terminu lub odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora. Szkolenie może być odwołane telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Jeżeli szkolenie zostanie odwołane, Uczestnik otrzyma pełny zwrot wniesionej opłaty. W przypadku zmiany terminu opłata zostanie przepisana na nowy termin za zgodą Uczestnika bądź jemu zwrócona w przypadku rezygnacji ze szkolenia.

 

IV. Rezygnacja ze szkolenia przez Uczestnika.

 1. Rezygnacja ze szkolenia wymaga formy pisemnej wysłanej na adres e-mailowy biuro@aura.bialystok.pl lub km@aurakosmetyki.pl bądź osobiście w firmie AURA s.c. Rezygnacja zostanie potwierdzona przez Organizatora.
 2. W przypadku odwołania zgłoszenia przez Uczestnika w terminie na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia – zostanie zwrócone 100% wpłaconej kwoty.
 3. W przypadku nagłej choroby Uczestnika i przesłania zwolnienia lekarskiego w terminie poniżej 7 dni od daty szkolenia , wpłata zostanie przeksięgowana na termin późniejszy ustalony wspólnie przez Organizatora z Uczestnikiem.
 4. Nieodwołanie uczestnictwa w terminie określonym w pkt. 2 i nie wzięcie udziału w szkoleniu spowoduje obciążenie Uczestnika pełnymi kosztami uczestnictwa.
 5. W każdym momencie można wyznaczyć zastępstwo. Należy wówczas niezwłocznie poinformować Organizatora o zaistniałej zmianie podając dane nowego Uczestnika.

 

V. Przebieg szkolenia.

 1. Organizator zastrzega możliwość fotografowania oraz filmowania szkolenia, w tym jego Uczestników po uzyskaniu uprzednio ich zgody w tym zakresie.
 2. Organizator po uzyskaniu zgody Uczestników ma prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów w/w do późniejszego promowania szkolenia.
 3. Organizator nie wyraża zgody na rejestrowanie i rozpowszechnianie szkolenia w jakiejkolwiek formie przez Uczestnika, ani w całości, ani we fragmentach.
 4. Organizator oświadcza że treści przekazywane przez niego w trakcie szkolenia mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

 

VI. Ochrona danych osobowych.

 1. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 roku, Nr 133, poz, 833 z późn.zm.) Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu etc.) będą przetwarzane przez Organizatora w celach przeprowadzania spotkania oraz w celach komunikacji pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikiem.
 2. W powyższym zakresie Uczestnicy poprzez przystąpienie do udziału w szkoleniu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia szkolenia.

 

VII. Postanowienia końcowe.

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie ma prawo polskie, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 02.03.2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.Nr 22, 271 z późn. zm), przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141,poz. 1176 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 z późn. zm.), przepisy ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronnie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz. 883 z póź.zm).